ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЦАХИМ
СИСТЕМ

  •   Цахилгааны хэрэглээгээ хянах

  •   Онлайнаар төлбөрөө төлөх

  •   Төлбөрийн мэдээллийн дэлгэрэнгүйтэй танилцах

  •   Санал, хүсэлт өргөдөл гомдол илгээх

  •   Тоолуурын мэдээлэл, бичилт, заалт харах

  •   Гэрээний мэдээллээ харах, шинэчлэх