Салбаруудын дансны мэдээлэл


ЭБЦТС ТӨХК Эрдэнэт Салбар

ХХБ: 407022150
ХААН банк: 5090031297
Голомт банк: 4001018358
Төрийн банк: 130400001688

ЭБЦТС ТӨХК Булган Салбар

ХААН банк: 5270001021
Төрийн банк: 120000030893
Хас банк: 5004163808

ЭБЦТС ТӨХК Өвөрхангай Салбар

ХААН банк: 5540020548
Голомт банк: 6000001586
Төрийн банк: 190000029205

ЭБЦТС ТӨХК Хархорин Салбар

ХААН банк: 5556001017
Төрийн банк: 191900023384

ЭБЦТС ТӨХК Архангай Салбар

ХААН банк: 5135055086
Төрийн банк: 180000033684